CO ZAMIERZA PREZYDENT?

Władze Miasta planują rozbudować sieć dróg dla TIR-ów w śródmieściu przez tereny zielone, spacerowe i rezerwat przyrody.

W planowaną w ten sposób inwestycję może być skierowany ruch tranzytowy z Łodzi, Krakowa, a nawet z Warszawy na południe oraz z powrotem. Ponadto poprzez przedłużenie ul. Wapiennikowej /za Premą/ zostanie ona połączona z drogą wojewódzką 764 w kierunku Staszowa i Rzeszowa. W ten sposób „obwodnica Miasta Kielce” powstanie w jego środku.

Z tych planów jednoznacznie wynika, że Prezydent Miasta IGNORUJE fakt zanieczyszczania powietrza przez spaliny samochodowe i NIE ZAMIERZA wyprowadzić ruchu tranzytowego ze środka miasta, chociaż zobowiązuje go do tego szereg dokumentów.

Apelujemy do mieszkańców ul. Jesionowej i os. os. Konopnickiej, Wichrowe Wzgórze, Słoneczne Wzgórze: przyłączcie się do nas, zorganizujcie się i walczcie o wschodnią obwodnicę miasta. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego przez Sitkówkę-Nowiny pomoże Wam tylko w części rozwiązać problem ruchu tranzytowego. Czekamy na Wasz odzew.

„Polityka informacyjna Władz Miasta”

Jeśli droga ta nie będzie generować dodatkowego ruchu to skąd pomysł, aby wyburzać 30t wiadukty na Krakowskiej, które niedawno były remontowane i budować wiadukty 50t? Przecież dla ruchu samochodów osobowych, który się tutaj odbywa wystarczą wiadukty 30t.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Południowa obwodnica śródmieścia Kielc”, której kopią dysponujemy nie ma ani słowa o wyburzaniu tych wiaduktów. Gdyby nie obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie zostało to wpisane, do tej pory nie wiedzielibyśmy, że na tej drodze powstaną 50t wiadukty. Fakt ten nie był również podany do prasy do chwili złożenia przez Radnego Dawida Kędziorę interpelacji do Pana Prezydenta, w której pytanie o wiadukty zostało zadane wprost.

W tej chwili w Radzie Miasta jest procedowane nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. W Studium uchwalonym w 2000 roku było zalecenie wyprowadzenia ruchu tranzytowego z Miasta. Nie wiemy, w którym kierunku pójdą zmiany w nowym Studium. Wiemy natomiast, że Władze Miasta dążą do zabezpieczenia korytarza na inwestycję tzw. południowej obwodnicy śródmieścia Kielc

„Teraz nasze prace zmierzają do zarezerwowania korytarza i uchronienia go przed zabudową, w którym w przyszłości powstanie ulica - dodała Monika Czekaj, zastępca dyrektora w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach” – CZYTAJ 06.05.2015.

Oznacza to, że mimo naszych protestów, braku konsultacji społecznych dotyczących Wariantu Nowego oraz faktu, że w tej chwili sporządzany jest raport oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji, wynik którego może wykluczać wybudowanie obwodnicy w tym miejscu, Miasto konsekwentnie realizuje swoje pierwotne założenia.

Panie Prezydencie, Szanowni Radni obecny poziom zanieczyszczeń powietrza w Kielcach, zalecenia wyprowadzenia ruchu tranzytowego z Miasta sprecyzowane w wielu dokumentach przygotowywanych na potrzeby Urzędu Miasta i ogólna praktyka stosowana na całym świecie wyprowadzająca ruch tranzytowy poza obszary miejskie, już w tej chwili dają jasny sygnał do zmiany Państwa decyzji i zaprzestania realizacji inwestycji szkodliwej społecznie i zdrowotnie!

Dodatkowo finansowanie inwestycji tzw. południowej obwodnicy śródmieścia Kielc nie może odbywać się ze środków Unii Europejskiej. UE nie finansuje inwestycji pogarszających stan powietrza. Co więcej UE rozważa nałożenie kar na Polskę za brak działań zmierzających do poprawy czystości powietrza. A przecież inwestycja ta pogorszy i tak już zły stan powietrza w Kielcach.

Długość planowej tzw. południowej obwodnicy śródmieścia Kielc to 1.2 km. Koszt wybudowania tej drogi szacowany jest na ok 250 mln zł. 1 km autostrady kosztuje średnio ok 20 mln zł. Nietrudno policzyć, że za tę kwotę wybudowalibyśmy 12.5 km autostrady.

Rozważana przez władze miasta droga przez Sitkówkę Nowiny miałaby 8.5 km, mogła by być alternatywą dla obwodnicy śródmieścia, wyprowadzającą ruch tranzytowy i część ruchu miejskiego do Bilczy i Morawicy. Jej korytarz jest już zabezpieczony. Nie będzie to autostrada, więc jej koszt będzie znacząco niższy w porównaniu z planowaną inwestycją.

Jeśli Władze Miasta nie wycofają się z pomysłu wprowadzenia ruchu tranzytowego do śródmieścia Kielc, my mieszkańcy poniesiemy nie tylko koszt finansowania tej budowy ale również zapłacimy za tę inwestycję utratą zdrowia.

Zwracamy się do wszystkich Radnych – to od Was zależy w jakim mieście będziemy mieszkać! Nie dajcie się zmanipulować!!! Ta droga ma być obwodnicą Miasta!!! Nie dawajcie na to przyzwolenia!!!

Postawa Radnych kluczem do rozwiązania problemu

Kluczowe znaczenie dla zmiany błędnych koncepcji rozwoju układu komunikacyjnego Miasta z których mogą wyniknąć poważne negatywne konsekwencje dla jego mieszkańców, ma postawa Radnych. Są oni naszymi przedstawicielami i mamy prawo oczekiwać od nich zaangażowania i współpracy w rozwiązaniu tego problemu.

Niech decyduje siła argumentu – przekonajcie nas, jeśli nie mamy racji – a nie argument siły /bo Wy macie władzę!/.

Nasze kontakty z radnymi.

Działamy przede wszystkim aktywnie na forum Rady Miasta. Chcemy przekonać wszystkich Radnych do współpracy dla dobra wspólnego, niezależnie od opcji politycznej, jaką reprezentują. Stąd nasze wystąpienie 19 marca 2015 r. prezentowane podczas sesji Rady Miasta. Od początku działalności naszego Stowarzyszenia pomaga nam Radny Dawid Kędziora. Jest on radnym z naszego okręgu wyborczego nr 5 i podziela nasze stanowisko co do szkodliwości budowy tzw. południowej obwodnicy śródmieścia w kształcie proponowanym przez Pana Prezydenta. Złożył on w tej sprawie dwie interpelacje. Przekonuje również innych Radnych do zajęcia podobnego stanowiska.

Konsekwentnie prowadzimy rozmowy z innymi Radnymi z naszego okręgu. 28 kwietnia 2015 r. rozmawialiśmy z przewodniczącą Rady Miasta Radną Joanną Winiarską. Na jej ręce złożyliśmy pismo (link do pisma) z uzasadnieniem naszego stanowiska. Otrzymaliśmy zapewnienie poparcia nas w tej sprawie. Będziemy nadal zabiegać o takie spotkania, również z Radnymi reprezentującymi Komitet Wyborczy Wojciecha Lubawskiego.

Ponadto zajmujemy stanowisko na piśmie w sprawach powiązanych z tzw. południową obwodnicą śródmieścia, przesyłając je do Rady Miasta lub jej odpowiednich komisji.

Rozpatrywanie skargi na działanie Prezydenta i podległych mu instytucji leży również w gestii Rady Miasta. Do tej pory skarga ta nie została rozpatrzona.

PRIORYTETEM RADNYCH OBECNEJ KADENCJI POWINNO BYĆ DZIAŁANIE NA RZECZ WYPROWADZENIA RUCHU TRANZYTOWEGO Z MIASTA DO 2020 ROKU.

TO DROGA DO WALKI Z ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA I OCHRONY ZDROWIA PUBLICZNEGO W KIELCACH.