Odzyskajmy razem czyste i zdrowe powietrze nad Kielcami!

Ze względu na przekroczenia dopuszczalnych norm pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo{a}pirenu oraz z powodu przekroczenia celu długoterminowego poziomu ozonu od 2011 r. obowiązuje w Kielcach Program ochrony powietrza dla Miasta i Województwa, program który nie jest niestety skutecznie realizowany. Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego(.PDF)


CZY O TYM SŁYSZAŁEŚ ?

Na skutek przekroczenia obowiązujących norm Powietrze w Kielcach zostało zaklasyfikowane do NAJGORSZEJ KLASY - klasy C – dla PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu.

Program ochrony powietrza jest zobowiązaniem Władz Miasta i Województwa do podjęcia działań krótko- i długoterminowych mających na celu obniżenie szkodliwych dla człowieka substancji w powietrzu. W dokumencie tym zostały wyznaczone określone terminy osiągnięcia normatywnych poziomów zanieczyszczeń. Krótkoterminowo: do 2013 roku miał zostać obniżony poziom benzo(a)pirenu do 1 µg/m3, a do 1.01.2015 miał zostać obniżony poziom PM2,5 do 25 µg/m3. Dotychczasowe terminy obniżenia poziomu tych zanieczyszczeń nie zostały dotrzymane, a ich wartości nadal przekraczają normy. Natomiast cel długoterminowy zakłada, że do 2020 roku poziomy wszystkich szkodliwych substancji będą w granicach norm i dodatkowo poziom PM2,5 zostanie obniżony do 20 µg/m.


Ze względu na fakt dalszej rozbudowy sieci dróg tranzytowych w środku Miasta oraz dotychczasową nieskuteczność podejmowanych działań, naszym zdaniem cele zdefiniowane w Programie Ochrony Powietrza dla Miasta Kielce nie zostaną zrealizowane.

Dnia 26.10.2000 roku zostało uchwalone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. Z dokumentu tego jednoznacznie wynika zalecenie wyznaczenia i budowy tras tranzytowych celem wyprowadzenia ruchu pojazdów ciężarowych z miasta. Zdaniem autorów Programu ochrony powietrza to jest również jeden z podstawowych warunków, aby w dużym stopniu obniżyć stopień stężeń szkodliwych substancji w powietrzu. Niestety nic w tej sprawie nie zrobiono.

Źródło: Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego Część A strefa miasto Kielce ze względu na przekroczenia pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, str. A/68.

Jak przekonać Prezydenta i podległe mu służby do wyprowadzenia ruchu tranzytowego z Miasta, a tym samym realizowania odpowiedzialnej polityki ochrony powietrza w Kielcach? Kto może nam pomóc aby Program ochrony powietrza dla Kielc nie pozostał tylko na papierze?

Możemy próbować przekonać do tego Radnych Miasta. Oni są naszymi przedstawicielami w organach samorządowych. Podjęliśmy i będziemy nadal podejmować takie próby. Przyłącz się i TY! Porozmawiaj ze swoimi Radnymi, w końcu to my wszyscy oddychamy tym zanieczyszczonym powietrzem. Mamy prawo oczekiwać, że Radni będą stać po stronie zdrowia i życia mieszkańców.

Garść informacji o substancjach szkodliwych w Powietrzu
– skutki zdrowotne

Co to jest PYŁ ZAWIESZONY?

Pył zawieszony to mieszanina substancji  stałych i kropelek cieczy zawierających substancje
toksyczne. Dostaje się do organizmu przez drogi oddechowe.

Pył zawieszony to mieszanina substancji stałych i kropelek cieczy zawierających substancje toksyczne. Dostaje się do organizmu przez drogi oddechowe.


Ze względu na wielkość cząstki (w mikrometrach – µm) dzieli się na 

PM10, PM2,5, PM1, PM0,1.

Ze względu na wielkość cząstki (w mikrometrach – µm) dzieli się na PM10, PM2,5, PM1, PM0,1.


Im mniejsza wielkość cząstki, tym większe niebezpieczeństwo dla człowieka.

Im mniejsza wielkość cząstki, tym większe niebezpieczeństwo dla człowieka.


Cząstki o średnicach większych niż 10 µm zatrzymują się w górnych drogach

oddechowych i nie przenikają do płuc.

Cząstki o średnicach większych niż 10 µm zatrzymują się w górnych drogach oddechowych i nie przenikają do płuc.

Jak jest naprawdę

Jak jest naprawdę?

Maksymalna dopuszczalna średnia PM10 na dobę wynosi 50 μg/m3

Maksymalna dopuszczalna średnia PM10 na dobę wynosi 50 μg/m3

W ciągu czterech miesięcy 2015 roku mieliśmy 44 dni ze smogiem. Norma dopuszcza 35 takich dni w ROKU. Zostało nam jeszcze 8 miesięcy. Ile takich dni możemy jeszcze mieć w tym roku…?

Kielce zajmują 4 miejsce pod względem emisji PM2,5

Kielce zajmują 4 miejsce pod względem emisji PM2,5

Każdy wzrost o 10 μg/m3 pyłu PM 2,5 powoduje wzrost śmiertelności o 6%.”W pyle PM10 zawartym w spalinach aż 90% stanowi pył PM2,5, który wg WHO /Światowa Organizacja Zdrowia/ jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń.

Kielce zajmują 9 miejsce pod względem emisji PM10

Kielce zajmują 9 miejsce pod względem emisji PM10

Mimo obowiązku Władze nie informują nas, że w danym dniu nie należy wychodzić z domu, uprawiać sportu, ponieważ poziom PM 10 przekracza 200 μg/m3. Tak było 11.03.2015 roku. CO zrobiono? Na stronie WIOŚ zawieszono następujący dokument:

Poziom zanieczyszczeń w Kielcach na żywo -

Smog zabija 45.000 Polaków rocznie, a na drogach w 2014 roku zginęło 3.300 osób.

„Z powodu zanieczyszczenia powietrza grozi nam epidemia chorób układu oddechowego – astmy, alergii i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)”. Doktor Piotr Dąbrowiecki, 27.05.2015. źródło PAP


WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) przewiduje, że w 2020 roku POChP będzie trzecią przyczyną zgonów po chorobach układu krążenia i nowotworach.

Na alergię choruje już 40% Polaków, na astmę 12%,
ok. 2 mln choruje na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.


POChP powstaje na skutek przewlekłego zapalenia oskrzeli i oskrzelików oraz rozedmy płuc, których pierwotną przyczyną jest zanieczyszczone powietrze i palenie tytoniu. Skutkiem jest nieodwracalne ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Objawami są duszność, świszczący oddech, uporczywy kaszel. Ok. 25% chorych na POChP zapada również na raka płuc. Emisja spalin samochodowych powoduje, że mieszkańcy centrów miast, zamieszkujący w pobliżu ruchliwych ulic są dwa, trzy razy bardziej narażeni na POChP.

Zdrowie publiczne jest zagrożone.

Niewyprowadzenie ruchu tranzytowego z Miasta
zagraża zdrowiu publicznemu mieszkańców

Miasto położone jest w pasie osłabionej cyrkulacji przyziemnej ze względu na kotlinowatą morfologię. Przeważają wiatry z kierunków zachodnich, słabe i bardzo słabe. Występują cisze atmosferyczne (2 miesiące w roku) powodujące powstawanie zastoisk zanieczyszczonego powietrza. Najbardziej niekorzystne warunki są w śródmieściu, wzdłuż planowanej inwestycji przy Kadzielni, na Baranówku, Barwinku i osiedlu Kochanowskiego.

Mapa funkcjonowania klimatycznego Kielc powstała na zamówienie Urzędu Miasta. Jest doskonale znana Panu Prezydentowi i jego urzędnikom. Planowanie tzw. południowej obwodnicy śródmieścia Kielc, która funkcjonalnie będzie pełnić rolę obwodnicy Miasta w miejscu gdzie powietrze prawie się „nie rusza” stoi w całkowitej sprzeczności z ideą dbania o ludzkie zdrowie i życie. W tym wypadku nie można mówić o braku świadomości tej sytuacji. Ruch w tym miejscu powinien być ograniczony tylko i wyłącznie do ruchu lokalnego samochodów osobowych.